ICC
prijs: 62,- euro

Algemene info over het ICC of International Certificate of Competence:
waarom een ICC aanvragen ?
Pleziervaarders die houder zijn van een nationaal Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs ondervinden vaak moeilijkheden
in het buitenland om hun hobby te beoefenen of om een vaartuig te huren.
Het ICC is een internationaal vaarbewijs voor de pleziervaart dat in de meeste Europese landen wordt erkend en zodoende aan deze problematiek een oplossing geeft.
voor wie ?
Het ICC kan worden afgeleverd aan Belgische staatsburgers of aan personen die in België een officieel verblijfsadres hebben.
hoe bekomen ?
Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het over een gepast Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs te beschikken en via ons een aanvraag in te dienen bij de overheid.
welke nationale vaarbevoegdheidsbewijzen komen hiervoor in aanmerking ?
details over de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier vindt u onder  aanvraag ICC

Meer informatie over het ICC, vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer klik [ hier ]

voorbeeld ICC

aanvraag ICC
Voor het aanvragen van een ICC volgt u de volgende stappen:
Voor deze aanvraag kan u uitsluitend gebruik maken van het officieel aanvraagformulier.
klik [ hier ] en vraag via vaarschool Malibu het ICC aan.
Na uw online aanvraag wordt u omgeleid naar het officieel formulier.
U vult dit document bij voorkeur elektronisch in maar het kan ook manueel.
let daarbij op volgende punten:
Na het correct invullen van de persoonsgegevens kruist u onder de rubriek "VAARBEVOEGDHEID" de Belgische vaarbevoegdheidsbewijzen aan waarvan u in het bezit bent.
Indien u het document elektronisch invult, wordt automatisch aangegeven op welke vaargebieden
( I = interior = binnenwateren ) ( C = coastal = kustwateren ) u recht heeft of desgevallend de beide.
Op de rugzijde van het aanvraagformulier staat bijkomende informatie, waaronder een tabel die aangeeft op welke type ICC ieder nationaal vaarbevoegdheidsbewijs recht geeft.
Vooral als u het formulier met de hand invult zal deze tabel van belang zijn.
let op:
Van het bezit van de documenten moet u bewijs leveren d.m.v. een kopie van dit document, dat u met de aanvraag meestuurt.
Indien u door het in bezit te zijn van één of meerdere documenten ( bvb het algemeen stuurbrevet ) al recht hebt op zowel I als C, dan heeft het geen zin om eventueel nog andere vaarbevoegdheidsbewijzen waarover u beschikt te vermelden.
Dit maakt alleen maar de administratie voor iedere betrokkene iets ingewikkelder.
Bij de rubriek "keuze ICC" geeft u aan voor welke type voorstuwing u opteert, motor ( M ) of zeil ( S ) of beide.
let op:
De optie motor kan zonder bijkomende voorwaarden worden aangekruist.
Indien u de optie zeilen aangeeft, moet u de rubriek daartoe invullen en daarbij dus schriftelijk verklaren dat u over voldoende praktijkervaring met het zeilen hebt verworven.
Vrijwel alle zeiljachten beschikken over een motor.
Dus voor pleziervaarders die alleen op zeiljachten varen, is het toch aangewezen de optie motor aan te kruisen.
Van alle vaarbevoegdheidsbewijzen, waarvan u melding maakt, dient u met het aanvraagformulier een kopie mee te sturen.
Vaarbevoegdheidsbewijzen die worden aangekruist, maar waarvan geen bewijs door middel van een kopie wordt geleverd, worden niet in aanmerking genomen.
Tenslotte moet u het document na het te hebben afgedrukt dateren en ondertekenen.
Bij het ondertekende aanvraagformulier vergezeld van de kopieën van de vaarbevoegdheidsbewijzen moet een recente en duidelijke pasfoto worden gevoegd.
Deze foto kan in kleur of zwart-wit zijn, maar moet een witte achtergrond hebben.
Ook moet een kopie van de identiteitskaart worden toegevoegd ( voorzijde en achterzijde )
Dit kan ook de afdruk zijn van informatie bekomen door het uitlezen van de chip op de ID kaart.
Het volledige aanvraagdossier met alle bijlagen dient per post te worden opgestuurd naar:
Vaarschool Malibu - Werkhuizenstraat 8 - 1800 Vilvoorde

afsluiting procedure:
Indien het dossier volledig is, wij alle nodige documenten hebben opgestuurd gekregen en de betaling hebben mogen ontvangen wordt door ons de aanvraag elektronisch naar de FOD Mobiliteit doorgestuurd, die na goedkeuring de kaartfirma opdracht geeft om het ICC kaartje op bankkaartformaat af te drukken.
Wij, vaarschool Malibu, zorgen ervoor dat het kaartje bij u goed terechtkomt.
Deze service wordt door ons vrijblijvend en aan dezelfde voorwaarden aan iedereen aangeboden die een ICC wenst te bekomen.