A. PRIVACYVERKLARING
Bij vzw vaarschool Malibu, hierna te noemen vaarschool Malibu, vinden we gegevensbescherming belangrijk. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites www.vaarschoolmalibu.be, www.vaarbewijsbelgie.be en/of www.stuurbrevet.eu waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.
Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation ( hierna GDPR ) van 25 mei 2O18.

U kan [ hier ] de vzw Vaarschool Malibu privacyverklaring ( GDPR compliant ) raadplegen, afdrukken en/of digitaal opslaan. ( .pdf )

B. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de bovenvermelde sites verstrekte gegevens ( teksten, grafische elementen, ... ) eigendom zijn en blijven van vzw vaarschool Malibu. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw vaarschool Malibu.
Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

C. AANSPRAKELIJKHEID
vzw vaarschool Malibu kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op bovenvermelde sites.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
vzw vaarschool Malibu is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
vzw vaarschool Malibu biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals deze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de hedendaagse technieken. vzw vaarschool Malibu kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het ( tijdelijk ) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.
vzw vaarschool Malibu is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. vzw vaarschool Malibu oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.
De opname van links naar websites betekent niet dat vzw vaarschool Malibu de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Slagerij Lens en de eigenaars van deze sites.
De informatie op de bovenvernoemde sites wordt periodiek gewijzigd. vzw vaarschool Malibu behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

D. BEWIJS VAN TOEPASSELIJK RECHT
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.
In geval van geschillen en/of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

E. AANPASSINGEN
vzw vaarschool Malibu behoudt zich het recht voor op elk ogenblik ook deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De hernieuwde gebruikersovereenkomst zal dan bekend gemaakt worden op de websites en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

EINDE GEBRUIKSOVEREENKOMST
Opgemaakt te Vilvoorde - 11.O5.2O18